Formidling og forenkling

Veifinneren tilbyr å:

  • Gjennomgå forskningsrapporter med sikte på forenkling og praktisk nytteverdi. Formidle forskningsfunn.
  • Gjennomgå bedriftsinterne rapporter med sikte på forenkling
  • Samtalepartner der erfaringer deles mellom akademia og praktiske organisasjonsutviklere
  • Formidle resultater og analyser av organisasjonsundersøkelser

Organisasjonskunnskap og organisasjonsforskning

Norge er velsignet med mange forskningsmiljøer som driver med organisasjonsforskning. Mange av disse har erfaring med og er dyktige på anvendt forskning. De er relativt veltrente når det gjelder å forstå bedrifters og offentlige institusjoners behov og får ståkarakter når det gjelder formidling. Andre akademisk dyktige miljøer sliter med samspillet mellom akademia og bedrifter/organisasjoner som kan nyttiggjøre seg kunnskapsproduksjonen.

Jeg har lang erfaring med å være kontaktpunkt mellom bedrift og forskningsmiljøer. Min vurdering er at både de veltrente og de sengeliggende miljøene sliter når det gjelder å gjøre organisasjonsvitenskap praktisk nyttig. Det skorter sjelden på viljen til forskerne, men det er eksempelvis sterke belønningsstrømmer som hele tiden drar dem mot hølen der det står ”publiser internasjonalt” eller ”for dine egne”. Å forstå en bestemt organisasjon eller sette ord på krefter i en omstillingsprosess, er også få forunt, også blant dem som jobber i bedriften.

For at bedrifter skal kunne anvende resulter av forskernes arbeid må de selv besitte kompetanse på og forståelse for forskningens muligheter og begrensninger. Nyttepotensialet i forskningen høstes best dersom bedriften selv makter å opptre som profesjonell kunde og selv er i stand til å sortere, trekke ut det viktigste og selv formidle i egen organisasjon. Denne kunnskapen tilhører sjelden bedriftens kjernekompetanse, og det kan være nyttig å søke litt bistand gjennom ekstern konsultasjon.

Argumentene i forrige avsnitt kan speilvendes når det gjelder akademia. Det kan være svært nyttig å samarbeide med noen som har lang praktisk erfaring fra organisasjonsutvikling og som samtidig har forskningskompetanse når resultater skal formidles.