Forskning og utredning

Hva Veifinneren kan bidra med:

  • Gjennom egen forskerkompetanse selv gjennomføre forskningsoppdrag, være gjesteforsker ved akademia eller trekkes inn i forskningsprosjekter der det trengs lang erfaring fra omstillingsarbeid og ”det virkelige liv” i større organisasjoner
  • Gjennom erfaring og metodisk kompetanse bistå i utredningsarbeid i offentlig og privat virksomhet
  • Bistå bedrifter og organisasjoner under forberedelse, oppstart og gjennomføring av forskningsprogrammer som tenkes utført i samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter
  • Bistå forskningsinstitutter i utforming av prosjekter og tilbudsdokumenter
  • Som veileder for mastergradstudenter i endringsledelse ved UiS engasjere dem i analyse av empiriske materiale som bedriftene selv ikke har tid og kapasitet til å analysere selv, eller trekke studentene aktivt med som analysestøtte i omstillingsprosessene
  • Gjennom etablert kontaktnett og oversikt over den norske forskerverden, formidle kontakt med relevante forskere og forskningsmiljøer

Hvordan skape nyttig forskning for bedrifter og organisasjoner?

Min erfaring er at forskning kan være nyttig for organisasjoner i gjennomføring av endringsprosesser. Et godt samarbeid mellom bedrifter og organisasjonsforskere vil føre til ny kunnskap som både vil styrke akademias innsikt i hvordan organisasjoner fungerer i praksis, og i neste omgang tilføre bedriftene systematisk og generaliserbar kunnskap som gir praksisforståelse og muligheter for praksisutvikling. Forskningsresultater og organiasasjonskunnskap vil også være nyttig for det mangfoldige utredningsarbeidet som alltid pågår - arbeid der det primære formålet ikke er kunnskapsutvikling, men å gi svar på hva som har hendt, hva som er nåsituasjonen og hva som er handlingsalternativer.

En gjenganger av innvendinger mot å trekke inn forskere under endringsprosesser er at forskning tar tid - resultatene vil ikke foreligge før omstillingen er over. Her er min erfaring at en følgeforskning der forskerne trekkes aktivt inn i endringsprosessen, at det gjennomføres kontinuerlig datainnsamling og gis raske tilbakemeldinger underveis, vil gi systematiske bilder av nåsituasjonen og danne grunnlag for refleksjoner og samtaler begge veier. Grad av kortsiktig nytte avhenger av både forskernes og bedriftens mot, åpenhet og gjensidig respekt for hverandres roller.

Erfaringen er også at det kreves endringskompetanse og kapasitet i egen virksomhet dersom man skal anvende resultater av forskernes arbeid på en effektiv måte.
Samtidig vil det å være en profesjonell kunde og bruker øke den interne endringskompetansen i egen bedrift.