Organisasjonsutvikling og omstilling

Som for all annen suksess krever organisasjonsutvikling og omstilling:

  • god planlegging og endringsstrategier basert på forståelse av nåsituasjon og organisasjonens styrke og svakheter
  • god organisering av omstillingsprosjektene
  • gode tilbakemeldingsmekanismer underveis og evne til å korrigere kursen

Fundamentet for enkle og effektive omstillingsprosesser er tillit mellom berørte parter og evne til å samarbeide når interessene kan være motstridende, samt evne til å fatte omforente beslutninger på de områdene som betyr mest for å nå omstillings mål.

Veifinneren tilbyr rådgivning og tjenester innenfor alle kulepunktene over.