Risiko og konsekvensvurderinger

Veifinneren kan bistå i:

  • Utarbeidelse av konsekvensvurderinger/analyser og risikovurderinger i forbindelse med omstillinger
  • Utarbeide tiltaksanalyser basert på innhentede erfaringer gjennom egne organisasjonsundersøkelser og forskning
  • Gi råd om hvordan dette arbeidet bør organiseres
  • Kvalitetssikre at dette arbeidet tilfredsstiller myndighetskrav

Jeg har lang erfaring med å utarbeide konsekvensanalyser ifm. omstillinger. Jeg hadde bl.a gleden av å lede risiko og konsekvensvurderingsarbeidet ifm. integrasjonsprosessen mellom Hydro og Statoil.

Erfaringen har vært at det er viktig med en fortløpende konsekvens og risikovurderingsprosess som følger omstillingsprosessene helt til mål. Enkle, oversiktelige og velskrevne konsekvens og risikoanalyser utarbeidet på objektivt grunnlag av nøytrale og kompetente personer, kan være tilstrekkelige. Erfaringen er likevel at enkel rapportering underveis og ved milepæler, med sterk vektlegging av at identifiserte kompenserende og forsterkende tiltak følges tett opp, er avgjørende for at dette arbeidet skal tilføre prosessen det vesentlige – omstillinger der man hele tiden er tett på forhold som kan medføre sikkerhetsrisiko, kompetansetap, manglende tillit og veivalg som fører bort fra målet med omstillingen. Dette arbeidet kan med fordel ledes av en partsammensatt gruppe med HMS, verneapparatet og OU representert.

Eksempler på hjelpemaler i konsekvens- og risikovurderingsarbeid:

Bilde


Bilde


Bilde


Bilde